Yarını Kodlayanlar

KV-2011

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Habitat Derneği
Yarını Kodlayanlar Projesi
web sitesi
Açık Rıza Metni

İşbu Açık Rıza Metnini onaylayarak, aşağıda belirtilen kategorilere ilişkin asaleten kişisel veri sahibi olarak ve velayeten veri sahibi çocuğum adına kişisel verilerimizin ‘Habitat Derneği (Habitat) veya yetkilendirdiği üçüncü şahıslar tarafından gizlilik politikalarına uygun olarak burada belirtilen amaçlarla işlenmesi ve işlenmek üzere yurt içinde ve yurt dışına aktarımının yapılması hususunda açık ve kesin olarak onay veriyorum.

İşbu Açık Rıza Metni kapsamında Habitat; benim ve velisi olduğum çocuğumun kişisel verilerini, kayıt ve etkinlik işlemlerinin gerçekleştirilerek sözleşme kapsamında verilecek hizmetin sunulması ve tanıtımı amacıyla işleyebilir veya aktarabilir.

İşbu Açık Rıza Metni, ‘amaçla sınırlılık ilkesi’ gereğince asaleten kendi kişisel verilerimin ve velayeten çocuğumun kişisel verilerinin sadece Habitat ve Habitat’ın aktarımda bulunduğu ve Aydınlatma Beyanında belirtilen yerler tarafından belirtilen amaçlar kapsamında doğrultusunda işlenmesini, aktarılmasını da içermektedir. Yukarıdaki hususlara ek olarak, Kanun kapsamında şahsımla ilgili olarak aşağıda sayılı haklarımın bulunduğunu bildiğimi beyan ederim:

 • –  Kendime ve çocuğuma ait kişisel verilerimizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • –  Kişisel verilerimiz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • –  Kişisel verilerimizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını

  öğrenme,

 • –  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • –  Kişisel verilerimizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • –  Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerimizin silinmesini veya yok edilmesini

  isteme,

 • –  Yapılan işlemlerin, kişisel verilerimizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • –  İşlenen verilerimizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle

  aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • –  Kişisel verilerimizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde

  zararımın giderilmesini talep etme.

Bu haklardan birini kullanmak istediğimde, 6698 sayılı Kanun hakkında ya da kişisel verilerimizin işlenmesi hususunda herhangi bir sorum olduğu takdirde, Habitat ile irtibata geçebilirim.

İşbu Açık Rıza kapsamında “kişisel veri” kavramı aşağıdaki bilgileri kapsamaktadır:

 1. Çocuğun adı, soyadı,

 2. Çocuğun doğum tarihi,

 3. Çocuğun cinsiyeti,

 4. Çocuğun yaşadığı şehir,

 5. Veli Adı, soyadı

 6. Telefon numarası

 7. E-posta adresi

 8. Çocuğun fotoğraf ve videosu,

Asaleten kendi adıma ve velayeten velisi olduğum çocuğum adına yukarıdaki yazıyı okudum, anladım ve kabul ediyorum.

Velisi olduğunuz çocuğunuza ve size ait kişisel verileriniz, Kanunda açıkça belirtilmedikçe, verinin saklanması için geçerli sebebin varlığının devam etmesi haline kadar veyahut da teamülen işlenmesi gereken süre kadar ya da sebebin kesin sona erme süresine kadar saklanacaktır. Kişisel verilerinizin korunmasına ve işlenmesine artık gerek kalmaması durumunda, o veri silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Habitat Derneği Adına

KV-2011 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde 

Habitat Derneği


Yarını Kodlayanlar Web Sitesi Aydınlatma Metni


Habitat Derneği (“Habitat”) olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda sizleri kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amaçlarımız, yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve HukukiSebebi
Kişisel verileriniz, Habitat veya Habitat adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; Habitat’ın gerçekleştirmekte olduğu Yarını Kodlayanlar Projesi (“Proje”) çerçevesinde sözlü, yazılı veya elektronik olarak www.yarinikodlayanlar.com platformu aracılığıyla toplanmakta olup; toplanan kişisel verileriniz, açık rızanıza istinaden veya Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının f bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olan Habitat’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.


2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları
Kişisel verileriniz, Habitat’ın Proje çerçevesinde
Habitat olarak, veri sorumlusu sıfatı ile elde ettiğimiz kişisel verileriniz, saklanabilir, depolanabilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar ya da teamülen işlenmesi gereken süre kadar ya da projenin kesin sona erme süresine kadar muhafaza edilebilir.
Belirtmek gerekir ki; Habitat, kişisel verilerinizi, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan veya projenin kesin sona erme süresi kadar muhafaza etmek suretiyle işlemektedir. Kişisel verileriniz, Kanun’da açıkça belirtilmediği sürece, verinin saklanması için geçerli sebebin ve amacın varlığının devamı süresince veyahut da teamülen işlenmesi gereken süre kadar veya projenin kesin sona erme süresine kadar işlenecek, işleme amaç ve sebebinin ortadan kalkması veya sona ermesi halinde, silinecek, yok edilecek veyahut da anonim hale getirilecektir.


3. Kişisel Verilerin Aktarılması
Habitat tarafından işlenen kişisel verileriniz; açık rızanıza istinaden ve/veya 8. Ve 9. maddelerindeki hukuka uygunluk sebepleri dahilinde ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla aşağıda belirtildiği üzere;
• Kişisel verileriniz, Amerika Birleşik Devleti merkezli firma olan Jotform Anonim Şirketi sağlamış olduğu ve gerekli güvenlik önlemleri sağlanmış olan form üzerinden toplanmakta olup, bu formun bağlı bulunduğu sunucular yurt dışında bulunduğundan Amerika Birleşik Devletlerine,
• Tarafınızca verilmiş onayların İleti Yönetim Sistemi veri tabanına aktarılması hususunda çalıştığımız Inbox adlı entegratör firmaya,
• Katılım belgelerinin sağlanması kapsamında çalıştığımız Sertifier’e
• Eğitim yayınlarının yapıldığı Zoom ve Teams platformları aracılığıyla yurt dışındaki sunuculara,
gerçekleştirdiği eğitimler için işlenmektedir.
• Gönüllü kişilerin takibinin sağlanması amacıyla Gönüllü Yönetim Sistemi’ne ve yayın linklerinin gönderilmesi faaliyetlerinde toplusmsturkiye.net’e,
• Sunucuları yurt dışında olan WhatsApp adlı platformlara,
• Etkinliklerin yayınlandığı YouTube adlı platfroma,
• Habitat’ın Sosyal Medya hesaplarına ve Basın’a aktarılacaktır.
• Belirtmek isteriz ki bu verileriniz güvenliğine ve amaç dahilinde kullanılacağına ilişkin aktarılan mercilerden tarafımızdan taahhütler alınmıştır.


4. İşlenen Kişisel Verileriniz
Habitat, yukarıda ifade edildiği gibi size ait birtakım kişisel verileri kaydetmekte ve işlemektedir. Söz konusu kişisel veriler aşağıda sayılmıştır:
– Kimlik (Ad- Soyad, Doğum Tarihi, Cinsiyet, TCKN)
– İletişim (E-Mail, Telefon No, Adres)
– Mesleki Deneyim (Öğrenim Durumu, Meslek, Dil Bilgisi)
– Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Fotoğraf, Video)


5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir. Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde Habitat Derneği ile iletişime geçebilirsiniz. Habitat Derneği’ne ilişkin iletişim bilgileri işbu aydınlatma metninin sonunda dikkatlerinize sunulmaktadır. Bu bağlamda Habitat Derneği, kişisel veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını kullanması halinde, ilgili talepleri yerine getirecektir.
Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Unvan: Habitat Derneği
Telefon Numarası: (0212) 265 33 14
Posta Adresi: 42 Maslak, Maslak Mah. Ahi Evran Cad. No:6 Kapı No:200 Sarıyer, İstanbul / TÜRKİYE
E-posta adresi: info@habitatdernegi.org